මුලු මාකට් එකම උඩු යටිකුරු කරන CPI DATA | FUNDAMENTAL ANALYSIS 🇱🇰 | CryptosniperTMCrypto sniper Official ——————————- මොන කතන්දර හැඩ වැඩ දාල ඉගෙනගත්තත් ඔයා …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *